Algemene voorwaarden

De publicatieovereenkomst verschijnt nadat het aanmeldingsproces is voltooid

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN SENTRIC MUZIEK

De Sentric Music Website bestaat uit verschillende Webpagina's die worden aangedreven door Sentric Music.

De Sentric Music Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Sentric Music Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Sentric Music behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Sentric Music Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Sentric Music Website.

LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

De Sentric Music-website kan links bevatten naar andere websites (“Gelinkte sites”). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Sentric Music en Sentric Music is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Sentric Music Website, garandeert u Sentric Music dat u de Sentric Music Website niet zult gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is.

U mag de Sentric Music Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Sentric Music Website of het gebruik en genot van de Sentric Music Website van een andere partij wordt verstoord.

U mag op geen enkele wijze via de Sentric Music Websites materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Sentric Music-website kan bulletinboard-services, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk "Communicatiediensten"), stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst niet: de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen belastert, misbruikt, lastigvalt, stalkt, bedreigt of anderszins schendt . Publiceer, post, upload, distribueer of verspreid elk ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.

Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele-eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen.

Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.

Adverteer of bied aan om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.

Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.

Download elk bestand dat is geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.

Vervalsen of verwijderen van auteursattributies, juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.

Beperk of belet dat andere gebruikers de Communicatiediensten gebruiken en ervan genieten.

Een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.

Verzamel of verzamel op een andere manier informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving.

Sentric Music heeft geen verplichting om toezicht te houden op de Communicatiediensten. Sentric Music behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Sentric Music behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Sentric Music behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen. Sentric Music's eigen goeddunken.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. Sentric Music heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Sentric Music niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Sentric Music woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Sentric Music.

Materialen die naar een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen onderworpen zijn aan geplaatste gebruiks-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN Sentric Music OF GEPLAATST OP EEN Sentric Music WEBSITE

Sentric Music claimt geen eigendom van het materiaal dat u aan Sentric Music verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploadt, invoert of indient op een Sentric Music-website of de bijbehorende services (gezamenlijk "Inzendingen"). Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geeft u Sentric Music, haar gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders echter toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de exploitatie van hun internetactiviteiten, inclusief, zonder beperking, de rechten om : uw Inzending kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. Sentric Music is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Sentric Music's eigen goeddunken verwijderen.

Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te verstrekken, plaatsen, de Inzendingen uploaden, invoeren of indienen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Sentric Music WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. Sentric Music EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Sentric Music WEBSITE. ADVIES ONTVANGEN VIA DE Sentric Music WEBSITE MAG NIET WORDEN VERTROUWD VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCILE BESLISSINGEN EN RAADPLEEG U EEN GESCHIKTE PROFESSIONEEL VOOR SPECIFIEKE ADVIES OP UW SITUATIE.

Sentric Music EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN OP DE Sentric Music-WEBSITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. Sentric Music EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFIEK, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VAN VERKOOPBAARHEID.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN Sentric Music EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITATIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, VAN WELKE DAN OOK, ZONDER GEBRUIK , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE Sentric Music WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Sentric Music WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE Sentric Music WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE Sentric Music WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID INDIEN Sentric Music OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Sentric Music WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Sentric Music WEBSITE TE STAKEN. SERVICE CONTACT: info@sentricmusic.com

BEINDIGING/TOEGANGSBEPERKING

Sentric Music behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Sentric Music Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk. in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Sentric Music-website. Het gebruik van de Sentric Music Website is ongeautoriseerd in jurisdicties die niet alle bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Sentric Music Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Sentric Music. Op de nakoming van deze overeenkomst door Sentric Music zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Sentric Music om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Sentric Music Website of informatie verstrekt aan of verzameld door Sentric Music met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Sentric Music met betrekking tot de Sentric Music Website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Sentric Music met met betrekking tot de Sentric Music-website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van de Sentric Music-website is copyright 2015 van Sentric Music en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin genoemd zijn, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

De hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, personen en gebeurtenissen zijn fictief. Er is geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement bedoeld of mag worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.